Daily Devotion for March 31, 2020

“Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls” (Matthew 11:28-29)

This is my mom’s favorite Scripture verses.  She remembers it well by heart but she couldn’t read it anymore because of her deteriorating eyesight. Whenever she encounters people in need of prayer she will lift up this Scripture and pray for them. She believes many were healed and well through her prayers and trust in God based on these two verses.

I believe in my mom and Jesus’s words, “Come to me, all you that are weary… and I will give you rest.”  Today this verse speaks to all of us, the world.  All means all of us, both believers and unbelievers, our nation and others.  We ALL are weary and are carrying heavy burdens.  We need rest for our bodies and our souls, our health and our mind.  We need to come down on our knees as a nation, as a church, as an individual, ALL praying for God to lift up the pandemic upon us so we can rest, our health and well-being.  “Come to me, ALL… and I will give you rest.”  This means… a proclamation by the president for a national day of fast and prayer for the United States (such as in Jonah and Nineveh, a city of three day’s walk).  All pray is what will stop the spread of the coronavirus and restore the economy and our life back, not the stimulus package.

Please pray silently or verbally for our nation and the world.


“Txhua tug kws ua num khwv hab ris lub nraa nyaav, ca le lug cuag kuv, kuv yuav pub mej tau su lug sav.  Ca le muab kuv tsaab quab lug kwv hab kawm ntawm kuv, rua qhov kuv sab mog sab muas tsi muab hlub, mas mej lub sab txha tau su” (Mathais 11:28-29)

Nuav yog ib nqai Vaajlugkub kws kuv nam nyam heev.  Nwg ncu tau nyob rua huv ntsuab sab tabsis nws nyeem tsi tau lawm vim nwg qhovmuag tsi tshua pum kev zoo lawm.  Thaum twg nwg moog ntsib tau cov tuabneeg kws muaj mob muaj nkeeg nwg siv nqai Vaajlugkub nuav hab thov Vaajtswv paab pub rua puab.  Kuv nam ntseeg tas nwg thov Vaajtswv rua tuabneeg coobleej zoo mob zoo nkeeg lug ntawm nqai Vaajlugkub nuav hab puab kev ntseeg.

Kuv ntseeg tau kuv nam hab Tswv Yexus cov lug, “Txhua tug… ca le lug cuag kuv, kuv yuav pub mej tau su lug sav.” Nubnua nqai Vaajlubkub nuav has qha rua peb suavdlawg, tuabneeg thoob nplajteb.  Taagnrho txhais tas yog peb suavdlawg, cov ntseeg hab tsi ntseeg, peb haiv tuabneeg hab lwm haiv.  Peb TXHUA TUG puavleej taabtom khwv heev hab ris nraa hnyaav. Peb xaav kuas peb lub cev ntaajntsug tau su hab peb tug ntsujplig kaaj sab, xaav kuas peb tsi muaj mob hab peb lub sab tug.  Peb yuav tau khau hauv caug thov Vaajtswv, tsi has peb haiv tuabneeg, cov ntseeg hab peb ib leeg txhua tug.  TXHUA TUG yuav tau thov Vaajtswv kuas Vaajtswv paab tshem tug kaabmob kws peb tau raug peb tau txais kev noj qaab nyob zoo.  TXHUA TUG “ca le lug cuag kuv, kuv yuav pub mej tau su lug sav.” Nuav tseem txhais tau tas… fuabtais yuav tau tawm ib tsaab cai ceebtoom ib nub lug ua kev yoo mov thov Vaajswv rua peb lub techaws United States (ib yaam le Yaunas hab lub Nroog Nineves kws moog kutaw peb nub ke maam dlau) peb txhaj yuav dlim tug kaabmob.  Kev thov Vaajtswv yog qhov luj kws yuav paab tau.  Kev muab nyaj faib tuaj rua pejxeem tshem tsi tau tug kaabmob hab paab tsi tau peb kev noj kev hau rov zoo le qub.

Thov koj thov Vaajtswv nrag tu lossis ua suab nrov paab rua peb haiv tuabneeg hab lub nplajteb.