Daily Devotion for April 27, 2020

“In you, O LORD, I seek refuge; do not let me ever be put to shame; in your righteousness deliver me. Incline your ear to me; rescue me speedily. Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. You are indeed my rock and my fortress; for your name's sake lead me and guide me” (Psalm 31:1-3).

The Psalmist spoke of God as a mighty fortress which we take our refuge and safety.  A fortress gives us an imagery of power, security, protection, peace and health.  The people who live in its boundary are safe.  No enemy can break through that mighty fortress and no one will suffer danger or loss.  Today we have the “Safer at Home Order” to keep us safe from Covid-19, yet we impatiently wait for it to be lifted.  The Order has kept us safe but not everyone or for every danger.  Our ultimate protection is still our Mighty Fortress, our Risen Lord Jesus Christ.  I like what Governor Evers has put into place for our protection, but a double protection is needed for better safety measure for our health and our life altogether.  May we not lose our hope in wartime in the fight against our silent enemy but continue to seek God for our refuge and complete deliverance.

Oh God, our Mighty Fortress, you are God, our Rock and our Redeemer.  With your mercy and grace, your power and righteousness, deliver us from the hand of our enemy, the disease of Covid-19, and from its great army that surrounds us—our economic distress, our social and public distancing, our unemployment, our church worship cancellation, and many other challenges that are affecting our life today.  Rescue us, oh God.  For your name’s sake, give us victory and peace, yet in your time and according to your will.  In the name of the Risen Christ.  Amen.


“Tug Tswv, kuv lug cuag koj, thov koj tsomkwm kuv, thov koj xob ca kuv swb luas hlo le  Kuv tsaa ncauj thov koj, koj yog tug Vaajtswv kw ncaaj nceeg, thov koj paab kuas kuv dlim! Thov noog kuv lub suab thov!  Paab kuas kuv dlim taamsim nuav lauj!  Thov koj ua kuv lub chaw cawm sav (nraayeej) hab tsomkwm kuv, koj yog tug tiv thaiv kuv hab paab kuv dlim.  Koj yog kuv lub chaw cawm sav hab yog tug tiv thaiv kuv, thov qha kuv hab coj kuv txuj hauv kev lawv le koj tau coglug tseg lawm” 
(Phoo Ntawv Nkauj 31;1-3).

Tug sau Phoo Ntawv Nkauj pav tas Vaajtswv zoo le lub nraayeej ruaj khov kws peb nkaum cawm sav hab tivthaiv peb.  Lub nraayeej pev zoo le lub fwjchim, kev nyob ruajnreg, kev nyob thaajyeeb hab kev noj qaab nyob zoo.  Cov tuabneeg kws nkaum huv lub nraayeej ntawm tau txaiv kev noj qaab nyob zoo.  Tsi muaj yeebncuab tawmtsaam tau hab tsi raug kev txomnyem kev pluj kev tuag.  Nubnuav peb muaj tsaab cai “Safer at Home Order” lug tivthaiv peb ntawm tug kaabmob Covid-19, tabsi peb tog tsi taug kuas muab txuj cai nuav tshem moog.  Txuj cai nuav yeej tivthaiv tau peb nyob zoo tabsi tivthaiv tsi tau txhua yaam kev puamtsuaj puagntsoog.  Yaam kev tivthaiv zoo tshaajplawg ntawm txhua yaam yog peb Lub Nraayeej kws Ruaj Khov, peb tug Tswv Yexus kws Yeej Txuj Kev Tuag Sawv Rov Lug.  Kuv nyam tug Tswv Xeev Evers txuj cai tivthaiv tabsi tseem xaav tau kev tivthaiv ob npaug txhaj yuav paab peb yeej tug kaabmob hab tej teebmeem ntawm lub neej txhua yaam.  Thov kuas peb tsi xob taag kev ca sab sijhawm kws peb tawmtsaam tug yeebncuab kaabmob nuav hab kuas peb ncu ntsoov ca Vaajtswv ua peb qhov chaw nkaus cawm sav hab kev cawm dlim.

Oh Vaajtswv, peb blub Nraayeej Kws Ruaj Khov, koj yog peb tug Vaajtswv, peb qhov chaw nkaum hab tug cawm dlim.  Lug ntawm koj txuj kev hlub hab taabncuab, koj lub fwjchim hab kev ncaajnceeg, thov cawm peb kuas dlim ntawm peb tug yeebncuab txhais teg hab nwg tej tubrog kws nyob ib ncig peb—kev txomnyem ntawm kev noj kev haus, kev sibcais tsi pub nyob sibze uake, kev poob haujlwm, kev moog tsi tau moog pehawm Vaajtswv uake, hab ntau yaam kws lug raug rua peb lub neej najnub nua.  Tso peb kuas dlim, Oh Vaajtswv.  Lug ntawm koj lub koobmeej, thov kuas peb kovyeej hab tau txais kev thaajyeeb, tabsi kuas yog moog raws le koj lub sijhawm hab tug dlejsab.  Thov lug ntawvm Tug Cawmseej kws Yeej Kev Tuag Rov Lug lub npe.  Amees.